miércoles, 30 de enero de 2008

Què s' entèn per revolució industrial?

La revolució industrial va comportar una multiplicitat de canvis, l'element dels quals va ser la innovació. Aquesta s’associa a l’aparició de grans fàbriques i a l’ús massiu de la maquinària. Tanmateix es donen una sèrie de progressos tecnològics que marquen el creixement econòmic modern. Les innovacions d’aquest procés d’industrialització van ser la nova maquinària tèxtil, la màquina de vapor i la metal·lúrgia bassada en el carbó, quasi totes eren d’origen britànic i van arribar a la resta de països d’Europa Occidental i Nord-Amèrica durant els dos primers terços del segle XIX.
Els factors que van contribuïr a que es donguessin aquesta sèrie de canvis van ser els següents:
  • El moviment científic va beneficiar la indústria.
  • Substitució l’energia humana per la mecànica i la manufactura domèstica per la fabril.
  • El procés d’acumulació de riquesa i disponibilitat de capital va estimular la difusió del treball assalariat.
  • L’exili de la població agrícola del camp a les ciutats industrialitzades per falta de mitjans de subsistència.
  • L’estímul del comerç colonial oferia a la producció cotonera beneficis i possibilitats d’expansió del mercat.
  • Revolució demogràfica.
  • Millora de les condicions de vida. La mortalitat baixa i la natalitat puja.
  • El sector del ferro va ser decisiu ja que gràcies a aquest es va poder fabricar màquinaria.
  • La invenció de la locomotora va permetre el trasllat de mercaderies i a més va provocar una revolució en el sector dels transports.
  • La construcció de xarxes ferroviàries tant a Gran Bretanya com a Europa va presentar la mobilització de capitals més important del segle XIX a més d'un canvi social.

lunes, 28 de enero de 2008

Presentació

Som tres alumnes que estem cursant Segon de Batxillerat i hem decidit presentar el nostre treball de recerca mitjançant aquest blog.
El nostre camp de treball és conèixer el patrimoni industrial de Sabadell i investigar si antigues fàbriques del segle XIX s'han conservat com a patrimoni industrial o se li estan donant altres usos, o en el seu defecte si estan abandonades.
El mètode que hem seguit ha sigut, en primer lloc, la recerca d'informació de la Revolució Industrial per tal d'elaborar el cos teòric. En segon lloc, hem realitzat una enquesta a una mostra de la població sabadellenca per tal de conèixer el pensament de la ciutadania respecte al tema de la conservació del patrimoni industrial. També, per tal de tenir una idea més especialitzada hem realitzat una entrevista al canceller de patrimoni de l'Ajuntament de Sabadell, Isaac Àlvarez. I en últim lloc, hem elaborat una sèrie de fitxes tècniques d'una mostra d'antigues fàbriques de Sabadell, per saber si aquestes s'han conservat, se li han donat altres usos o estan cada cop més deteriorades.