jueves, 7 de febrero de 2008

El procès d'industrialització a Catalunya

La incorporació de Catalunya a la industrialització va tenir lloc gràcies a les transformacions de la seva agricultura. Catalunya va ser la comunitat autònoma on més es va desenvolupar la industrialització i la zona d'Espanya on arribà abans.
 • L’augment de la població a Catalunya va ultrapassar el del conjunt de l’Estat espanyol, perquè el trànsit cap a una demografia moderna s’havia produït amb anterioritat.

 • L’àrea industrial de Barcelona va absorbir la primera gran onada dels moviments de població del segle XX.
 • L’industria moderna a la Catalunya del segle XIX és la indústria cotonera.
 • A partir dels anys trenta va començar el canvi en el procés de producció amb la introducció de la màquina de vapor i la mecanització de la filatura.
 • La causa de la ràpida mecanització de la filatura va ser l’escassetat de mà d’obra.
 • Amb l’objectiu de reduir costos, moltes industries es van situar al litoral, prop dels ports per on entrava carbó.
 • Les colònies es localitzaven sempre prop dels rius per tal d’emprar l’aigua per moure
 • La química i la metal·lúrgia van avançar lligades al cotó.les màquines.
 • El creixement industrial i de les societats per accions van fer que al 1860 comencés a funcionar la Borsa de Barcelona.
 • A mitjans del segle XIX s’inicià la construcció de la xarxa de ferrocarril a Espanya. El primer tram va ser inaugurat al 1848 i unia Barcelona amb Mataró.
 • La indústria elèctrica a Catalunya va ser impressionant sobretot a partir del 1914, quan la hidroelectricitat va superar a Catalunya l’energia elèctrica obtinguda amb la combustió del carbó.
 • La indústria cotonera catalana es trobava amb retard tecnològicament fins a la dècada del 1840. Les causes d’aquest retard són degudes a la incapacitat dels empresaris catalans per a adoptar la nova tecnologia cotonera que utilitzava la màquina de vapor i era molt sofisticada per les capacitats tecnològiques locals.
 • A partir de 1842, amb l’eliminació de la restricció del govern britànic a l’exportació de maquinaria i el desenvolupament internacional de les empreses exportadores de béns d’equip, els industrials catalans van poder proveir-se no només de la nova maquinaria sinó també del coneixement tecnològic per utilitzar-la.

0 comentarios: