jueves, 7 de febrero de 2008

Per què la necessitat de restaurar i conservar el patrimoni industrial?

Conservar el patrimoni suposa en primer lloc valorar-lo i desitjar-ne la seva permanència.
 • Aquests monuments industrials no poden ser tractats com un monument històric comú sinó que suposa el seu manteniment per tècnics qualificats.
 • El patrimoni industrial és més que l’estudi i la conservació d’edificis heretats del passat.
 • Els monuments industrials comprenen una llarga i complexa rehabilitació, d'excavació arqueològica, d'interpretació dels llocs i de revitalitzar-los amb el compromís de grups de voluntaris.
 • A partir de la museització el procés de conservació i de reutilització dels conjunts arquitectònics també influeix pel que fa al patrimoni.
 • A la segona meitat dels anys setanta sorgeixen a Catalunya moviments socials voluntaristes de reivindicació i salvaguarda d'elements patrimonials.
 • L'any 1986 es du a terme la catalogació del patrimoni arqueologico-industrial.
 • Durant els anys vuitanta es començen a realitzar els inventaris de patrimoni industrial per poder fer una valoració sobre el nombre d'elements que quedaven i quin era el seu estat de conservació.
 • A finals de 1995 s'inicià la realització d'un inventari del patrimoni industrial de Catalunya.
 • A causa de que Catalunya disposa d'un patrimoni industrial molt divers es realitza aquest inventari.

Pel que fa a Sabadell es caracteritza pel seu patrimoni industrial i preindustrial que es concreta en els molins, vapors, despatxos, habitatges obrers, les infraestructures i els serveis associats.

 • Durant els ultims anys s'han produït rehabilitacions d'espais industrials per part de promotors particulars.
 • A través del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU) podem preservar la imatge de la ciutat industrial del segle XIX i XX.
 • La recuperació del patrimoni arquitectònic fa que la nostra ciutat treballi entre la conservació patrimonial i el desenvolupament y les transformacions urba nístiques.

0 comentarios: